Dotace

1) Dotace pro rodinné domy

Výzva pro fotovoltaické elektrárny 

Ministerstvo životního prostředí ČR zveřejnilo podmínky další výzvy v programu Nová zelená úsporám určenou pro rodinné domy. Jde o tzv. kontinuální výzvu, v rámci které bude možné žádat o dotaci průběžně až do roku 2021. Velkou novinkou programu je zcela nová podpora malých fotovoltaických systémů. Z programu bude možné nově získat dotaci na instalaci FV systémů pro přípravu teplé vody a instalaci malých FV elektráren určených pro výrobu elektřiny k přímé spotřebě v domácnostech. Na systém bude možné získat až 100 tisíc korun

Stejně jako v minulých výzvách Nové zelené úsporám je možné zažádat o dotaci před, v průběhu i po dokončení realizace podporovaných opatření. „Perfektně zpracované žádosti podané na již realizované projekty se proplácí do 9 týdnů od jejich podání. U žádostí kde žadatelé realizují opatření až po jejich schválení, se garantuje proplacení do 6 týdnů od doložení realizace," Žádosti bude Státní fond životního prostředí ČR přijímat od čtvrtka 22. října 2015 od 10h. Žádost je potřeba spolu s dalšími předepsanými přílohami zaslat nebo osobně doručit na příslušné krajské pracoviště SFŽP ČR. K této žádosti musí zájemce o dotaci také přiložit projektovou dokumentaci navrhovaných opatření a energetické hodnocení.


VÝZVA V KOSTCE

Kontinuální výzva – není omezena lhůtou pro podání žádosti o dotaci, ale dobou trvání programu Nová zelená úsporám, tedy datem 31. 12. 2021. Žádosti, pro které nebudou v době jejich podání aktuálně volné finanční prostředky, budou zařazeny do zásobníku žádostí, ze kterého budou postupně přesouvány do řádné administrace, tak jak budou postupovat výnosy z prodeje emisních povolenek. MŽP bude průběžně informovat veřejnost o dostupných prostředcích a stavu programu.

Nově je možné získat příspěvek na solární fotovoltaické systémy do velikosti 10 kWp a bez licence. Maximálně lze získat dotaci na 50% nákladů. Rychlá administrace - 3 týdny na schválení žádosti, 3 týdny na kontrolu dokumentace a výpočet výše dotace, 3 týdny na vyplacení dotace. Žádosti budou moci žadatelé elektronicky podávat od 22. října 2015 od 10h. Kompletní podmínky najdou žadatelé od 21. října 2015 na těchto stránkách:

http://www.novazelenausporam.cz​​


2) Dotace pro firmy 

Úspory energie - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu

Program Úspory energie se zaměřuje na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. Výzva se v této souvislosti úzce zaměřuje především na podporu fotovoltaických systémů a akumulace energie.


Obor podnikáníZpracovatelský průmysl, technologie, věda a výzkum, IT a telekomunikace, stavebnictví, energetika, vzdělávání, obchod a služby, těžba a dobývání, vodohospodářství, zdravotnictví, zemědělství, rybářství a lesnictví
Výše dotace

300 tis. - 100 mil Kč

Velikosti podniků

Malý podnik, Střední podnik, Velký podnik

Dotace naPodporu fotovoltaických systémů a akumulace energie


VÝŠE DOTACE

Podpora je poskytována formou dotace ve výši 0,3 mil - 100 mil. Kč.

Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku:

malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 80 % prokázaných způsobilých výdajů

střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 70 % prokázaných způsobilých výdajů

velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 60 % prokázaných způsobilých výdajů


JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY?

Snížení energetické náročnosti a zvýšení energetické efektivity v podnikatelském sektoru

NA CO SE VZTAHUJE DOTACE?

Instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní potřebu podniku

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?

Malé, střední i velké podniky s podporovanou právní formou: fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona zapsané v obchodním rejstříku, nadace, nadační fond, spolek, veřejná obchodní společnost, akciová společnost, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, družstvo (vyjma Bytového družstva), výrobní družstvo, zemědělský podnikatel, státní podnik, národní podnik, evropská společnost, evropská družstevní společnost, zahraniční fyzická osoba, odštěpné závody (i zahraniční právnické či fyzické osoby). Působící v následujících oblastech:


zpracovatelský průmysl

zemědělství, těžba a dobývání

výroby a rozvody energie

zásobování vodou

nakládání s odpady, sanacemi, stavebnictví

velkoobchod a maloobchod

doprava a skladování


informační a komunikační činnosti

činnosti v oblasti nemovitostí (pronájmy a správa)

vědecké a technické činnosti

administrativní a podpůrné činnosti (např. cestovní agentury,

činnosti související se zaměstnáním

bezpečnostní a pátrací činnosti

administrativní a jiné podpůrné činnosti pro podnikání)Kompletní podmínky najdou žadatelé na těchto stránkách: http://www.oppik.cz/